Az állati és a humán gondolatklíma - Jelkép 33

   symbol_33s.jpg

Az állati és a humán gondolatklíma
- Jelkép 33

 


A tudat átalakulása állattól - emberig

A jelkép egy áttekintést ad a lélek fokozatos fejlődéséről és az állattól a tökéletes emberig való átváltozásról. A figurák mutatják, hogy ebben a folyamatban a különböző gondolatklímák hol kezdődnek, végződnek, kulminálnak, csökkennek, vagy növekednek.

Mint korábban, a narancsszín az állatvilágot jelképezi és a sárga a tökéletes embervilágot. Balra látunk egy sárga éket, ami kiterjed a narancsszínű térben, ami mutatja, hogy az emberies gondolatklíma az állatvilágban születik meg, mint egy következménye a szenvedési tapasztalatoknak.

symbol 33b
Ha jobbról olvassuk, egy ibolyaszínű létrát látunk. Ez az újraszületési elvet és a számtalan földi életet szimbolizálja az állatvilágban vezető úton át. Azután balra egy függőleges sárga-zöld figurát látunk. A sárga szín a női, a zöld a férfielvet jelképezi. Látjuk, hogy ennek a két elvnek a kapcsolata változik a fejlődés alatt. Ez a változás az alapja a kozmikus tudat születésének.
Ha a sárgászöld oszlopokat tanulmányozzuk, látjuk, hogy a viszonyok a színek között megváltoznak. Mikor a zöld szín látens az illető egy női szervezetben jelenik m eg. Mikor a sárga szín latens akkor az egyén férfiszervezetben jelenik meg. Ha az oszlopokat követjük látható, hogy a női és a férfielvek egymás közötti kapcsolata megváltozik és egyenlő lesz.

Az állatból ember lett. A tökéletes embernek eszerint nincsen hím- vagy nőnemű szervezete. Azért mondta Krisztus: „Az én országomban nincs házasság”.

A barátság egy példája a kezdődő mindenszeretetnek, ami melegít és sugárzik az emberek között a nemtől függetlenül. Ez a melegség növekedni fog, és magába foglalja majd a szimpátiát az ember saját neme felé. Szinte semmit sem üldöztek és értettek félre az idők során annyira, mint a homoszexualitást. Ez jelzi, hogy kifelé haladunk az állatvilágból és tökéletes emberek fogunk lenni.

Azokon a tereken belül, ahol a férfinem és a nőnem struktúrájának változása történik, egy döntő változás fog megjelenni úgy az állat pszichéjében, mint szervezetében. Azáltal, hogy a baloldali különböző figurákat tanulmányozzuk, egy áttekintést kapunk a legfontosabb tényekről az emberies lélek születési folyamatáról.

A tudat fejlődése állattól az emberig a 12 függőleges figurával van szimbolizálva. Tudjuk követni ezeknek a különféle gondolatklímáknak a kezdetét, növekvését, csúcspontra jutását, degenerálódását és minimális kapacitását.

Jobb felől olvasva a figurák a következőket szimbolizálják:

1. Narancsszín figura. Állatszervezet, ahová az emberiség fizikai szervezete is tartozik. Egy majomhoz hasonló testből egy-egyre inkább kifinomult emberi szervezetre változik át. Ez lassan egyre inkább kétnemű külsőt fogad fel.

2. Vörös-fekete figura. Az ölőelvet jelképezi, ami az túlélési módszer az állatvilágban. Olyan cselekedetek, amihez az ölés, háború, állatáldozat és húsevés tartozik.

3. Piros-zöld figura. Gyilkos gondolkodásformák, ami olyan cselekedetekhez vezet, amit az előző figura példázott.

4. Sárgásbarna figura 1. Elbizakodottság, becsvágy, hiúság, dicsekvés és saját túlbecsülés úgy a materiális, mint szellemi területen.

5. Sárgásbarna figura 2. valamivel magasabbra van helyezve. A nemi átváltozás következményei, például a házasság degenerációja és más szenvedések, amelyek nyomon követik ezt a mélylélektani átalakítási folyamatot. Együttesen leírva, mint: „Szülési fájdalmak a nagy születés előtt”.

6. Sárgászöld figura. A felebaráti szeretet, ami a humánus vallásokkal kezdődik és tudománnyá, és egyéni átéléssé válik a szellemi tudomány segítségével.

7. Kék figura. Az állatvilág művészete, ami a harcias ideálokat, vadászatot és a termékenységet dicsőíti és serkenti. Később szintén történik egy romantizálás és idealizálása a házasságnak, ennek a változó férfi és női mintaképével.

8. Narancssárga szín fehér fénnyel. A vallási alapelv. Minél sárgább, annál humánusabb.  

9. A látható leghosszabb figura. Lelki képességek. Az állat megbízható ösztönképességétől fejlődési vonalak vezetnek pl. a látnoki képesség felé. Lelki képességek egoista célokra használva fekete mágiává válnak. Az inkvizíció ideje alatt ezek az alacsony pszichikai képességek ellen buzgón harcoltak, gyakran kegyetlen módszerekkel.
Mi különbséget tudunk tenni az alacsony- és magas pszichikai képességek között. Az ima megfelelő használata egy magas pszichikai képesség, fehér mágia. Nézd a 22-es jelképet.

10. A figura fehér háromszöggel. A nagy születés. A kozmikus tudománnyal az Isten azonos lesz a világmindenséggel, vagyis minden világ vagy tudatzónák személyesen átélt tények lesznek az ötágú csillag körüli színekkel jelképezve.

11. Figura a fehér kereszttel. Pártfogó, a szent Szellem a kozmikus és magas kozmikus beavatott istenfiákból (a felső kereszt) krisztustudattal képviselve. A mindenszeretetnek pszichikai-organikus fejlődésében nem kell az embernek a továbbiakban asszonyoktól születni. Akkor tudja magát materializálni, vagy dematerializálni, mint ahogy Jézus tette a keresztre feszítés után több alkalommal, hogy erősítse és inspirálja a tanítványait. Szintén ezen a magas pszichikai téren is hasonlított az Atyjához: „Mivel szólt és lettek, rendelkezett és létrejöttek.” Zsoltárok könyve 33:9

12. A teljesen sárga figura balra. Ez az alakuló teljesen tökéletes teljes nemi emberi test. Evvel a magasra kifejlődött mindenszerető lélekkel, evvel a kifinomult testtel és idegrendszerrel a legmagasabb tűz, vagyis a szexuális elvnek legbensőbb ereje, kulminál és átsugározza az egész fizikai szervezetet.
Minden találkozás és minden kapcsolat másokkal öröm, életkedv, boldogság és üdvösség lesz.

A sárga tér mellett felül a legmagasabb tűzet látjuk korlátlanul lángolni. Ez azonos az Isten mindent meghatározó akaratával, szellemével és erejével a fizikai világban történő minden folyamat mögött. Amint a kicsi lángoktól a férfi- és nőnemű egyének között látni lehet, a legfensőbb tűz itt latens helyzetben van. Nézd a következő jelképet.

Az emberiség pszichéje, mint ahogy itt láttuk, egy átmeneti helyzetben a két világ között létezik. Mikor az isten fiak az állatvilágban megint vissza fognak térni a fényhez, a férfinem és a nőnem egyesülésének a lélekben meg kell történni. Akkor megint létrejön a mindenszeretet tudat.

Mi most megint Isten képmásává lettünk. Ez a helyzet a széles ibolyaszínű vonal felett van szimbolizálva. Itt a sárga és a zöld színek egyensúlyban vannak és az ember feltámadott a halottak birodalmából.
 

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København