Bevezetés a könyvekhez

A Harmadik Testamentum Martinus összes kiadott írásait és jelképeit tartalmazza, amelyek együttesen egy univerzális védelmet képvisel mindenre és mindenkinek.

Livets Bog (I-VII. kötet)

 

A Livets Bog megmagyarázza az élet saját vallását. Ennek mindenki eleve tagja, gonoszok ugyanúgy, mint jók, hívők ugyanúgy, mint hitetlenek, az állatok és a növények szintúgy. Ebbe a vallásba ezért nem kell semmi felvételi ceremónia.

Mindenkinek nélkülözhetetlen szerepe van az óriási színjátékban, ami a természetben vagy a világmindenségben lejátszódik. Mivel a világmindenséget élőnek ábrázolják, ezért azt össze lehet hasonlítani egy könyvvel – az élet könyvével. Mindenki olvassa ezt a könyvet - kivétel nélkül.  A Livets Bog segít nekünk megérteni az „élet közvetlen beszédét” és felfedezni, kik vagyunk, honnét jövünk, és merre felé visz az utunk. Martinus azt akarta, hogy főműve megtartsa a dán címét – Livets Bog – minden nyelven.

 

Tartalom, Livets Bog I-VII:

Livets Bog I.
Az előszóban Martinus tudásának forrásáról számol be és a szabadságról, a toleranciáról, amellyel az író az olvasó felé fordul. Ezt 6 fejezet követi, amelyek bevezetésként szolgálnak a teljes műhöz. A Livets Bog következő fejezetekből áll:
1. A világhelyzet
2. Az isteni teremtőelv
3. Az új világimpulzus
4. Egy nemzetközi világbirodalom megteremtése
5. A földi emberiség fogékonysága az új világimpulzus iránt
6. Állattól emberig
7. Alapenergiák és a létezési tér
8. Fejlődés
A kozmikus elemzések megértését 8 jelkép segíti.


Livets Bog II.

Ez a rész a kozmikus kémiával kezdődik, gondolatvilágunkra, mentalitásunkra vagy a lelkünkre összpontosít. Sorsunk kizárólag annak eredménye, hogy miképpen használjuk a tudatunk erőit. Segít, hogy tökéletesen tudjunk gondolkozni és cselekedni, ha ismerjük a gondolkodás törvényeit. Ezzel a tudással könnyebb lesz tökéletes sorsot és tökéletes világot teremteni. A Livets Bog II. a következő fejezeteket tartalmazza:
9. Az anyag reakciójának törvénye
10. Az Én örök erőforrásai
11. Gondolatklíma
Az alapenergiák kombinációit jelkép magyarázza.


Livets Bog III.

A kozmikus kémia folytatása és befejezése. A 12. fejezetet az Életszubsztanciák címet viseli. Az örök élet alapelveinek elemzése és katalogizálása. A Körforgás elve és az Életrejtély megoldása című jelképek magyarázata.

Ez a rész a számrendszer logikus építményének és a világmindenség örök alapszerkezetének összehasonlításával végződik.


Livets Bog IV.

Ez a rész az Örök élettel kezdődik. A 13. fejezet az Élőlény témáját tárgyalja.  Isten megmutatkozik az élőlényben és vice versa. Örökkévalóság és idő – egy fogalom. Szellemi világok. A beavatottak és a ”holtak”. A fizikai világcélja. A Biblia és a szellemi tudomány. Politika és vallás. A kereszténység és büntetőjog. Demokrácia, diktatúra, kapitalizmus, kommunizmus és a világ egyesült államai. A zsidók történelme és sorsa. Házasság és mindenszeretet. Az Élet és a halál című jelkép magyarázata.


Livets Bog V.

14. fejezet. ”A legfőbb tűz” avagy a szexualitás összes különböző megnyilvánulása. A felebaráti szeretet organikus struktúrája. A szexualitás átváltozása. Ádám és Éva teremtése – egy kozmikus magyarázat. A szűz szülésben való hit.
Párosodási vonzalom és mindenszeretet. Szerelem, szenvedés és sötétség. A férfiság és a nőiség egyesülése az ember lelkében. Az ember mint Isten képmásának teremtése. Állattól emberig. A különböző szexuális stádiumok elemzése A-tól K-ig. A tökéletes embervilágban nem házasodnak.


Livets Bog VI.

15 fejezet. Isten világa vagy az élet kalandjának elemzése. A zsidók temploma mint a benső lelki templom jelképe. A külső udvar, a szentély és a legszentebb fejlődési szakaszokat jelképeznek a beavatás felé vezető úton. Meditálás, kozmikus villanások, az ima elve, elektromosság és a „küszöb őre”. A „legszentebb” megnyitása – az Istennel való egyesülésünk átélése. Isten szeretett fiához beszél, Isten tudata, „a Szentlélek”. Az Atya és a Fiú, az idő és a tér teremtője. Az Isten mint minden élőlény Atyja és védelmezője.


Livets Bog VII.

Az Örök élet című rész befejezése. A 16. fejezet az örök világkép következményeit foglalja össze. A kozmikus világerkölcs – az új világkultúra alapja. A világkormány feladata. A pénzrendszer eltörlése. A büntetés és a kínzás megszüntetése.  A kozmikus tudomány; a materialista tudomány korlátozottsága. A világkép 41 pontban összefoglalva. Ki a sötétségből! Mindenki tevékeny sejt lesz Isten tudatában.

Utóirat – ”az Istenfiú egy az Atyával”, köszönet az Istennek. Ez volt ez első szöveg, amit Martinus írt beavatása vagy kozmikus tűzkeresztsége után.

 

Az örök világképA mű mind a 100 jelképet tartalmazza, magyarázatokkal kísérve. Közülük több a Livets Bogban, ill. a Kosmosban is megjelent. Itt benső világunkat mutatja be; örök struktúrák, élettörvények és a nagy kozmikus összefüggések. A jelképek megkönnyítik a tanulást és a megértést. Mivel a kozmikus valóságokat nem határolja idő és tér, ezeket csak jelképekben lehet ábrázolni.

 

 


AZ ÖRÖK VILÁGKÉP, I-II.
I.: 1-16. jelkép
II.: 17-26. jelkép

AZ ÖRÖK VILÁGKÉP, III-IV.
III.: 27-33. jelkép
IV.: 34-44. jelkép

AZ ÖRÖK VILÁGKÉP, V.* (dán verzió)
V.: 45-77. jelkép

AZ ÖRÖK VILÁGKÉP, VI.* (dán verzió)
V.: 78-100. jelkép

 

Nagy Tanfolyam (Bevezető könyv)*
Martinus 1955-1956-ban egy 15 előadásból álló előadássorozatban tekintette át a kozmikus világképet. A könyv posztumusz jelent meg, és ezeken az előadásokon készült magnófelvételeken alapul. 76 szimbólumot ismertetünk, és a könyv a kozmikus világkép bevezetéseként ajánlható

 

Logika (Bevezető könyv)
- Szeretet és logika egy lesz. A materialista tudomány és az élet misztériuma. Egy illogikus világfelfogás. A Biblia örök válaszokat nyújt – az együgyűeknek éppúgy, mint bölcseknek. Teremtéstörténet – kozmikus szempontból. Újraszületés. Az állatvilágból kivezető út, a tökéletes ember egy Istennel. Isten emelkedett világnézete. Minden nagyon jó. A könyv bevezetés a világképhez.

 

A Harmadik Testamentum – Az intellektuális kereszténység (Bevezető könyv)*
- Szerkesztett kiadás Martinus kéziratos hagyatékából, kimutatja az összefüggést az Ó-, az Új- és a Harmadik Testamentum között.

 

Temetés
- Egy új és fontos aspektus a szeretet parancsolatából magyarázva, az élő mikrokozmoszhoz kacsolódó viszony. Alvás, étel, gondolatok, egészség, életerő, hamvasztás, virágszedés, élveboncolás, kábítószerek, nyájtudat, materialista és kozmikus tudomány.

 

Cikkgyűjtemény I.*
- 45 kiválasztott Martinus-előadást és -cikket tartalmaz időrendben (1929-1972). A mai idők történései az örökkévalóság fényében.További könyvek és cikkek

Ezek közül több előadáson alapszik. Az olvasó érdekes betekintést kap, hogyan látja a beavatott az élet nagy kérdéseit.

 

 

Lap Isten képeskönyvéből
A nyári éj varázslatos jelenetei mint az Istenség beszéde – földi nyelvre fordítva. A napi körforgás és földi élet körfolyamata közti hasonlat – gyermekkor, ifjúkor, férfikor és öregkor – és a kozmikus körfolyamat. Az élet mint a természet – vagyis Isten – és köztünk folyó  költői és logikus beszéd.

Pünkösdi fény az élet felett
Egy kép a mindenszeretetről. A kereszténység ünnepeinek kapcsolata az évszakokkal. Az igazság megértése a hiten, a misztikán vagy a misztikusokon keresztül. Az igazság magyarázata és adaptálása az „együgyűnek”. A szóalakokról és a mögöttük lévő igazságról. Azok, akik úgy beszélnek Istennel, miként egy ember beszél az embertársaival.

Az imádság rejtélye
Az állat sikolya a halál pillanatában az imádság első stádiuma. Az egoista imádság. A tökéletes imádság. Szellemi tudomány és ima. A „Miatyánk” kozmikus elemzése.

Az élőlények halhatatlansága - A szellemi tudomány szüksége - Primitivitás és vakhit
Hogy alakult ki az a hiedelem, hogy az élőlények meghalnak? Újraszületés, halhatatlanság és igazságosság.
A szellemi tudomány szüksége
A demokrácia, a kommunizmus, a diktatúra, a vallás és a materialista tudomány kozmikus elemzése. Mi lesz a megoldása a „világ helyzetének”?
Primitivitás és vakhit
A jelen kultúra a vakhit különböző megjelenési formái. A modern kultúra három nyilvánvalóan tökéletlen oldalának elemzése.

Az ideális étel
Elemzi az étel jelentőségét az egészségre és a sorsalkotásra. A vegetáriánus étkezés előnye a jelenlegi fejlődési fokunkon. A húsevés negatív következményei az állatok és az élő mikrokozmosz számára. Az emberek fejlődése és a táplálék változása. A táplálék és különböző fejlődési fokok kapcsolatának elemzése két kozmikus jelképpel kísérve.

A legtovább élő bálvány
A múltbeli, a mostani és a jövőbeli istenimádat elemzése. Az emberiség különféle lelki beállítódásából fakadó következmények. Mindenszeretet és elfogultság. Lehet-e az Isten mindenható és mindenszerető, ha megengedi a sok rosszat? Kozmikus elemzések a „kereszténységről” és a modern emberről. Isten és Istenfiú.

Keresztül a halál kapuján
A haláltól nem kell félni. A halál nyári szünet az élet iskolájában. Mikor alszunk, szünetünk van. A Harmadik Testamentum szerint a halál kifejezés meg fog szűnni, mivel halhatatlanok vagyunk. Amikor ideiglenesen elhagyjuk a fizikai világot, újraszületünk a szellemi világban, hogy kellő pihenés után ismét újraszülessünk egy új testben a fizikai világban.

Karácsonyi evangélium
A Biblia karácsonyi evangéliumának örök üzenete.  Mikor teljesül be „a földi béke” ígérete? Üzleti élet, művészet és tudomány. Életművészet. Az állattól az emberig tartó fejlődés. Hímnem és nőnem. A tökéletes krisztusember.

Kozmikus villanások – alacsony és magas értelmiség – az ötödik parancsolat
Az állatias gondolkodásmód felett való győzelemmel egyre több szerénység jelenik meg a tudatban. Ilyen pillanatokban kozmikus villanásokra leszünk fogékonyak, vagyis fényátélésekre, amelyek kinyitják az elmét az újraszületés, a végtelenség vagy Isten saját megértésre.
Alacsony és magas értelmiség
A fejlődés az ösztönös tudattól a kozmikus tudatig.
Az ötödik parancsolat
 A tíz parancsolat – kozmikus szempontból tekintve – csak különböző variációja a „Ne ölj!” parancsolatának. Ez a parancs sokkal alapvetőbb, mint általában képzeljük.

Kozmikus leckék I.
A világmindenség ürességén keresztül – A lélek temploma – A földi ember sorsának oka – Az élet sorsjátéka – Az én és ennek saját világa – Alázatosság – Kozmikus villanások – Természetellenes fáradtság – Pogányság és kereszténység – A Szentlélek – A bűnök megbocsátása – Először volt az Ige – Mi az ellenségeskedés? – A tévhit árnyékában – Mentális irányváltoztatás – Hogyan lehet ellensúlyozni a rossz sorsot? – Fizikai és szellemi átélések – Az élet tengelyének dőlése – Fény a sötétségben

Kozmikus leckék II.
A világmindenség galaxisai – A reinkarnáció elve – Világvallás és világpolitika - Pilátus, Krisztus és Barabás – Miért kell megbocsátani felebatátunknak? – Egy villanás a világmegváltásból – Gecsemáné kert – Ki a sötétségből – A nagy születés – Primitív és intellektuális istenimádat – „Az állat képmása” és „az Isten képmása” – Túl a halálfélelmen – Ne ítélj! – Az út, az igazság és az élet

Kozmikus tudat – Lelki szuverenitás
Kozmikus tudat és a „Szentlélek”. Az ösztönök az ősidők átalakult kozmikus tudata. Visszafejlődés és kifejlődés. Miért a „mindenki háborújának minden ellen”? Szellemi kiskorúság és érettség. A mindenszeretet képessége fejlettség kérdése. A felebaráti szeretet harmonikus Isten tudatával.
Lelki szuverenitás
A kozmikus átélő képesség leírása. A beavatás első kézből való tudást ad az örökkévalóságról, a végtelenségről és Istenről. A felebaráti szeretet áldásai.

A misszióm születése körül
Martinus beszámol azokról a szellemi átélésekről, amelyek megváltoztatták az életét, és lehetővé tették, hogy ábrázolja az örök világképet, amit Harmadik Testamentum című életművében fogalmazott meg. Hatvan év szükségeltetett az életéből, hogy megírja.

A kultúra teremtése
A világkultúrák kifejlődése a primitív, alacsony és magas intellektualitás korszakain keresztül. A két front. A „keresztény” államok lettek a világ legerősebb hadi népei. A hadkötelezettségi kényszer elemzése. Az álcázott háború: küzdelem a pénzért és ennek az áldozatai. A szakszervezetek és a munkaadók közötti viszony. A modern pénzimádat – az aranyborjú vallása? A hatalom az igazság és ennek ellentéte. Materialista és szellemi tudomány. Az „utolsó idők után” „új ég” és „új föld” lesz. A jövő emberisége: egy nyáj – egy pásztor.

Az élet útja – Lelki börtönök – Másodlagos és elsődleges feltámadás
Az élet útja örök és végtelen. A halhatatlanság, a háború és a sötétség egy örök körfolyamat részei. Kozmikus tél és nyár. Az élet kalandja. Az emberiség fénylő jövője.
Lelki börtönök
Az éretlen életértelmezés következményei. Különböző morális nézetekkel rendelkező emberek találkozása. Az megítélő, a bosszúálló és a felszabadító életformák elemzései.
Másodlagos és elsődleges feltámadás
A „megtestesülés” fogalmának két aspektusa.

Meditáció – A szeretet oltárán – Az emberiség egy az Istennel
A materialista és a szellemi gondolkodás, kozmikus villanások, valamint veszély nélküli meditálás.
A szeretet oltárán
Elemzi a mai kultúra válságát, evvel kapcsolatban a gazdasági aspektusokat, ennek eredményét – egy jövendő világkultúra.  
Az emberiség egy az Istennel
A kész és a befejezetlen alkotási folyamatok megkülönböztetésének művészete. Az élőlények halhatatlan természete. Az utolsó ítélet napja mint kozmikus pszichológiai tanítás.

Az emberiség és a világkép
Átfogó elemzések az örök „énről”, vallásról, politikáról, a természettudományról és a szellemi tudományról. A kozmikus világkép 13 pontban összefoglalva.

Az emberiség sorsa
Az ember útja a hitvallástól a tudásig. A további fejlődésről, ahol a vallás és a tudomány egyesül a szellemi tudományban. Szellemi testeink, spiráliszónák, fizikai illetve szellemi érzékelés, álmok, „halál”, öngyilkosság, a „halál” utáni közvetlen állapot. A világkormány fokozatos kiépülése válságokon és világháborúkon keresztül. A béke szeretetalapzata 12 pontban összefoglalva.

Húsvét
Krisztus keresztre feszítés a Golgotán kétezer évvel ezelőtt drámai fordulatot jelentett az emberiség fejlődésében és történetében. A keresztre feszítés mélyebb értelmének kifejtése. Az események ennek fényében. A keresztre feszítés szükségessége. Jézus missziója az volt, hogy megmutassa, hogyan győzzük le cselekvésünkkel a sötétség erőit és hogyan egyesüljünk az Istennel.

Kétféle szeretet
A mindenszeretet egy lelki állapot, amelyben az ember organikusan képes arra, hogy szeresse felebarátját, mint önmagát – nemre való tekintet nélkül. Ez szenvedések megtapasztalásán keresztül fejlődik ki – több létezés alatt. A világmindenség alaphangja. Rejtett kozmikus igazságok a Biblia beszámolóiban. Az alvó Ádám, Éva teremtése és a vízözön. A szeretetképesség a halhatatlanság átéléséhez és annak megértéséhez vezet, hogy mindannyian egyek vagyunk az Istennel.

Mi az igazság?
Egy örökké aktuális kérdés. Vallás és tudomány. Hit, kutatás, igazság és személyes tapasztalat. Hamis próféták. Krisztus eljövetelének magyarázata. Az üdvözülés és a kárhozat fogalma. Mi egy király?

Út a beavatás felé – Kozmikus elemzéseim körül – Adománykultúra
Alázatosság, ha valaki belátja saját korlátozottságát. Igazi gazdagság. Szellemi hiúság.
A kozmikus elemzéseim körül
 Kinek szükségesek a kozmikus elemzések? A kozmikus elemzésekre való fogékonyság és szükség elemzése.
Adománykultúra
Az adományozó igazi ajándékozási hozzáállását elemzi.

Út a paradicsomba
Az úgynevezett „halál” egy sugárszerű szellemi világba vezet minket, ahol minden a gondolat parancsára hallgat. A pozitív és a negatív gondolatklíma következményeinek magyarázata az átmenettel kapcsolatban. Normális illetve abnormális kapcsolat a „holtakkal”. A szellemi világ alapvetően a fény és a boldogság helye. Mindenki a saját egyéni paradicsomába kerül. Itt – a sok földi életen keresztül folyó fejlődés hosszú útjának nyugalmi időszakában erősödik – életkedvünk és életörömünk. Mikor elértük a végcélt, állandóan a Paradicsom lakói leszünk.

A világbéke megteremtése – Az én és az örökkévalóság
Növények, állatok és emberek, átmeneti fejlődési fokok. Szeretetüzenetet és a humánus vallások. Miért nem ér véget a háborúság? A vallások elnéptelenedése. Háborúpártiak, békepártiak és a világbéke organikus kifejlődése.
Az én és az örökkévalóság
 Énünk nem azonos a szervezetünkkel. Az én fölfedezése – örök létünknek és a halál illúziójának megértése.
 
* Martinus kéziratos hagyatéka alapján.

E-könyvesbolt itt.

Könyvesbolt:
A Harmadik Testamentum göteborgi
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Harmadik Testamentum dán kiadója:
Martinus Institut:
Mariendalsvej 94-96
DK-2000 Frederiksberg
Tel: 38 34 62 80
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
E-könyvesbolt több nyelven: www.shop.martinus.dk