Krisztus visszajövetele

Martinus magyarázata szerint:

» Krisztus saját kijelentései a visszajöveteléről
Mikor utólag meg fog jelenni sok hamis próféta, amik közül néhányan még ki is fogják magukat adni, mint Jézus Krisztus, a kérdés arról, hogy hogyan lehet ezeket megismerni felmerült és aktuális lett. Én ezért éreztem magam hivatottnak, hogy utaljak itt Krisztus saját nyilatkozatára arról az eseményről, amit úgy neveznek, mint „Krisztus visszajövetele”. Krisztus maga is nagyon komolyan figyelmeztetett ezekre a hamis prófétákra és hamis krisztuslényekre, éppúgy, mint jelképes formában, meghatározottsággal magyarázta meg azoknak, akiknek van fülük, hogy halljanak és szemük, hogy lássanak, hogy ez az úgynevezett „visszajövetel” miképpen fog megtörténni.

Én ezért utalni fogok Máté-, Márk- és János evangéliumokra, ahol ezeket mondja: ’Íme, eleve megmondottam néktek. Azért ha azt mondják majd néktek: Íme, a pusztában van: ne menjetek ki. Íme, a belső szobákban: ne higgyétek. Mert miképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is. – És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sir a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljőni az ég felhőiben nagyhatalommal és dicsőséggel. (Máté 24:25-27,30)

Krisztus figyelmeztet továbbá és következőket mondja:”Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik azt mondják: Én vagyok: és sokakat elhitetnek. –Ha pedig akkor azt mondja nektek valaki: ’Ímé, itt a Krisztus’, vagy ’Íme, amott’, ne higgyétek. Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.” (Márk 13:5-6, 21-22)

"De Krisztus beszél tovább visszajöveteléről, vagyis missziójának teljesítéséről. Így fejezi ki magát:”Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek." (János 14:26)

„Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljő amaz, az igazság Lelke elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőit majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.” (János 16:12)

 
A fizikai személy nem az alapvető Krisztus visszajövetelében

Minekünk itt van néhány ábrázolás a Bibliából, Krisztusnak saját nyilatkozata az u.n. „visszajöveteléről”. Melyik most az igazi valóság ezek mögött, a világmegváltó által kinyilvánított isteni ígéretről, erről a „visszajövetelről”? – Mivelhogy ennél a visszajövetelnél nem található sem itt sem ott, akkor a visszajövetele egyáltalán nem lehet, mint egy Krisztus egy egyszerű fizikai ember formájában. Mert abban az esetben könnyű volna megismerni. Figyelmeztet arra, hogy ne higgyenek azokban, akik jönnek és mondják, hogy ők a Krisztus vagy, hogy ő itt vagy ott van. Az ő visszajövetele tehát nem fog valami különleges fokban fizikai természetű lenni. A megjelenése mindenesetre névtelenül fog történni. Tehát nem a fizikai személye, ami alapvető fog lenni a visszajövetelében. Ez tehát rejtett.

 
A világmegváltó értesítés meg jelen a föld felett – kelettől nyugatig. Az ég a végtelen szeretet területe, vagyis az emberfia jele

De mi az akkor, ami fogja kinyilvánítani a visszajövetelét? – Ja, mit mond ő maga erről? Nem mondja azt, hogy ez olyan fog lenni, mint a villám, ami kiindul keletről és látható egészen nyugatig? Mi az a visszajövetelében, aminek lehet ilyen képessége? – Ez csupán csak az ő világmegváltó értesítése az emberiségnek az egész földön, ami látható kelettől nyugatig. És ő itt folytatja: „És akkor az Emberfia jele fog meg jelenni az égen, nagyhatalommal és dicsőséggel”. Mi az a jele az Emberfiának, ami meg fogja mutatni magát az égen? – Az ég jelenti itt az élet legmagasabb tudat- vagy gondolatszféráját, tehát a végtelen szeretet uradalmát. A végtelen szeretet eszerint az Emberfiának a jele. Mikor ez megmutatja magát a föld nemzetsége jajgatni fog. Nem ez, amit éppen látunk? – Nem található a világ egy állandó nyomorúságban? – Nem uralkodik még mindig háború és hidegháború, nem gyilkosság és ölés van az egész világon, koncentrációs táborok és kínzókamrák, ahol embereket gyötörnek halálra a legborzalmasabb szenvedések között? – Lehet találni nagyobb okokat a panaszkodásra? – Ebben a siralomban fogja az Emberfia megmutatni magát az ég felhőin nagyhatalommal és dicsőséggel.

 

Főfelvilágítások Krisztus visszajövetelében vagy a kereszténység folytatása

Emberfia jelenti tehát az isteni értesítését: ez fogja tehát megmutatni magát a végtelenszeretet isteni tudatszférájában nagyhatalommal és dicsőséggel. Milyen dicsőség az a Krisztus értesítésében, ami egy értelmiségi megújítása a nem intellektuális értesítésének kétezer évvel ezelőtt, ami ki lesz nyilvánítva? – Ez a dicsőség a kozmikus tudomány, ami leleplezi, mint tény: Isten létezését, az élőlények halhatatlanságát,  reinkarnációt vagy újraszületést, a sötétség létezését, mint egy életfeltétel a fény átélésére és minden élőlény jövendő megjelenését, mint ember, mint Isten képmása, Isten elsődleges tudata és Isten másodrendű tudata, az élet kozmikus körfolyamatai, mikrokozmosz, középkozmosz és makrokozmosz mint élőlények, a végtelen szeretet, mint a világmindenség alaphangja, a lényeknek azonosságát Istennel, idővel, térrel és a végtelenséggel, senki sem csinál hibát, senki sem szenved ok nélkül – minden nagyon jó. Ezek a fő felvilágosítások Krisztus „visszajövetelében”, ami ugyanaz, mint a kereszténység folytatása, megújulása és beteljesítése. Lehet az emberiségnek egy nagyobb dicsőséget készíteni, mint az Isten szelleme eszméletformában, gondolkodásban, tudatban és cselekvésben?

 

Kereszténység tökéletesítése az Isten szent szellemének kinyilatkoztatása tudományként.

De Krisztus beszél tovább erről a visszajöveteléről, vagyis missziójának befejezéséről, az Isteni szent Léleknek kinyilvánításán keresztül, mint tudomány az egész Istenség létezéséről, megérthető egy kifejlődött értelemnek és érzéknek. – Mi a Pártfogó, a szent Lélek, amit az Atya fog küldeni az embereknek a Jézus vagy Krisztus nevében, ami meg fogja tanítani az embereknek mindazt, amit ő mondott? Nem a gondolkodás és tudás a legmagasabb valóságokról az életben, az Isten létezéséről és embereknek létezéséről és Isten szeretetterve minden élőlénnyel? – Mi más lehet azonos a szent Lélekkel vagy Isten tudatával?
Hogy az emberek Krisztus fizikai inkarnációjában itt a földön nem voltak annyira kifejlődve, hogy meg tudták volna érteni az egész küldetését és azért kénytelen volt utalni beteljesítését egy későbbi időpontra, bizonyítja, mikor értesíti tanítványait, hogy őneki még sok mondanivalója van számukra, de nem fogják tudni elbírni: azért kell neki számolni azzal, hogy beteljesítse küldetését egy későbbi időpontban, mikor az emberek fejlődöttebbek lettek. Említi megint a Szentlelket vagy az igazság lelkét, vagyis annak az igazságnak a tudományát, ami jön és el fogja vezetni az emberiséget a teljes igazsághoz. Ez fogja dicsőíteni Krisztust, ugyanis az övéből fog venni és kihirdeti ezt az emberiségnek.

 

Krisztustudat a kozmikus tudomány formájában az első foka a krisztusmisszió tökéletesítésének. Az élet harmadik testamentuma.

A Krisztusmisszió tehát nem lesz most alapozva egy fizikai krisztus személyiségre, tele tekintéllyel és csodákkal. A személy ezzel az alkalommal névtelen. Csak a krisztustudat a kozmikus tudomány formájában lesz az alapvető a krisztusküldetésnek megújításában és beteljesítésében, amit hirdettek vagy értelmeznek, mint Krisztus visszajövetelét. Ez az igazság szelleme vagy a végtelen szeretet tudománya, mint az élet harmadik testamentuma, ami fog lenni a most kezdődő új világkorszak életalapja.  
Én itt egy némi rövidre fogott formában megmagyaráztam Krisztus saját nyilatkozatát az úgynevezett „visszajöveteléről” és komoly figyelmeztetését az embereknek, hogy ne higgyenek minden hamis prófétáknak, akik ugyanevvel a visszajövetellel fognak megjelenni és még attól sem riadnak vissza, hogy úgy állítsák elő magukat, mint Jézus Krisztus. Még jó, hogy sokan ezekből az önjelölt prófétákból annyira naivok, hogy Krisztusnak jelentik ki magukat. Ezáltal leleplezik a kifejlődött embereknek, hogy éppen nem azok.
Remélem, hogy ezek a sorok hasznára lehet azoknak az embereknek, akik bizonytalannak érzik magukat „Krisztus visszatérését” illetőleg.«


Kosmos 8/1971: "Hamis próféták és hamis Krisztusok"

© Az idézetek a Harmadik testamentum ból védve vannak törvény szerint. Copyright Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København/Szellemi tudomány Alapítvány Koppenhága